CONCURS SURSĂ EXTERNĂ PENITENCIARUL DROBETA TURNU-SEVERIN

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin scoate la concurs, din sursă externă, 30 posturi de agent în cadrul sectorului operativ, din care 23 bărbați și 7 femei.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) au cetățenie română și domiciliul în România;
b) cunosc limba română
c) îndeplinesc condiții de de studii și vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniți, capacitate deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
f) îndeplinesc condițiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare,în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfășurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la OMJ nr. 3065/C/2020;
i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații;
j) obțin autorizație, pentru funcțiile care implică lucrul cu informațiile clasificate, după promovarea concursului.

Condițiile specifice de ocupare a postului de agent operativ sunt:

  1. Nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituții acreditate potrivit legii;
  2. Abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);
  3. Cunoștințe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
  4. Autorizație de acces la informații clasificate, nivel: secret de serviciu (după promovarea concursului).

Probele de concurs constau în:
a) Probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice;
b) Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
c) Interviul
d) Probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului
La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de pentenciare.

Depunerea dosarului de candidat se va efectua la sediul Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin până la data de 12.10.2020, inclusiv, ora 16:00.
În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08:00-16:00, în zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10:00-18:00, în zilele de marți și joi.

Candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs vor susține testarea psihologică, confom programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

După afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidații declarați „apt” vor fi examinați medical conform metodologiei și baremelor medicale în vigoare.
Prima probă de concurs/examen se va desfășura nu mai devreme de data de 06.11.2020.
Informații suplimentare privitor la componența dosarului de candidat, susținerea testării psihologice, bibliografia și tematica concursului, prezentarea generală a postului de agent în cadrul sectorului operativ pot fi consultate pe pagina web a unității : http://anp.gov.ro/penitenciarul-drobeta-turnu-severin/despre-noi/organizare/cariera/concursuri-in-derulare/, pot fi solicitate telefonic de la structura de resurse umane a Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin, la nr. 0252 317-749/0252 317-750, interior 106/162 precum și prin e-mail la adresa concurs-severin@anp.gov.ro.